Контакти
БУРГАС 8000
ул. “Сердика” № 2 Б, ет.3, офис 4
тел/факс +359 (0) 56 845208
мобилен: +359 (0) 888 305934
е-mail: georgi_dochev@abv.bg


Закон за независимия финансов одит
Глава първа - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Този закон урежда:
1. целта и принципите на независимия финансов одит;
2. професионалните стандарти на организация, документиране и изпълнение, както и заключенията на независимия финансов одит;
3. придобиването на диплома, правоспособност и упражняването на одиторската професия от дипломираните експерт-счетоводители;
4. правата и задълженията на регистрираните одитори, извършващи независим финансов одит;
5. статута на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
Чл. 2. Независим финансов одит е съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети,изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство.
Чл. 3. Независимият финансов одит се извършва от регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
Чл. 4. Професията на регистрираните одитори е саморегулираща се и независима в определените от закона рамки.

» Глава втора - ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОД
» Глава трета - ОРГАНИЗАЦИЯ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
» Глава четвърта - ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТНА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ
» Глава пета - УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА НА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ
» Глава шеста - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
» Глава седма - ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
» Глава осма - ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ
» Глава девета - НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
» ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
» ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Web design, web development and SEO optimization
Web design, web development and SEO optimization