Контакти
БУРГАС 8000
ул. “Сердика” № 2 Б, ет.3, офис 4
тел/факс +359 (0) 56 845208
мобилен: +359 (0) 888 305934
е-mail: georgi_dochev@abv.bg


Какво е одит?
Одит произлиза от латинското "audio" (слушам). Одита или одиторската проверка е независима проверка на счетоводните отчети с цел изразяване на мнение за тяхната достоверност. В по-широк смисъл под одит се разбира всяка изпълняема независима от независими експерти проверка на някакво явление или дейност - тук се различават операционен, технически, екологически и други разновидности на одита.

Общото определение на одит е оценка на лице, организация, система, процес, проект или продукт. Одитите се извършват за установяване на валидността и надеждността на информацията, както и да осигури оценка на системата за вътрешен контрол. Целта на одита е да изразят становище по лицето / организацията / система (и т.н.) в случаите, в процес на оценяване на базата на работата, извършена на базата на тестове. Поради практически ограничения, от одита се стреми да предостави само разумна увереност, че отчетите са свободни от материал грешка. Следователно, статистическата извадка често се приемат в одити. В случай на финансови одити, комплект от финансови отчети се каза, за да е истина и справедливо, когато те са свободни от материала твърдения - концепция повлияно и от двете количествени и качествени фактори.

Одит е основна част от счетоводство. По традиция, одити са основно свързани с получаване на информация за финансовите системи и финансовата отчетност на дружеството, или на бизнес (вж. финансов одит). Въпреки това, последните одит е започнал да се включи друга информация за системата, като например информация за въздействието върху околната среда. В резултат на това, сега има професии провеждане екологични одити.

Във финансовото счетоводство, одит е независима оценка за справедливост, чрез който едно дружество на финансовите отчети са представени от неговото управление. Тя се осъществява от компетентен, независим и обективен човек (а), известен като одитори и счетоводители, които след това издава одиторски доклад, въз основа на резултатите от одита.

Тези системи трябва да се придържат към общоприетите стандарти, определени от управителните органи, регулиращи бизнеса; тези стандарти просто да осигурят гаранции за гражданите на трети страни или външни потребители, че такива изявления представляват дружеството финансовото състояние и резултатите от операциите "справедливо."
Web design, web development and SEO optimization
Web design, web development and SEO optimization